Po raz kolejny nad wygonińskimi brzegami odbędą się eliminacje do największych zawodów karpiowych na świecie- International Balaton Carp Cup. Zawody, które mimo swojej niedługiej historii już skupiają nawet 200 teamów z całego świata, które walczą na największym jeziorze Europy Środkowej. Balaton dzięki powierzchni 592 km² i średniej głębokości 3,2m stwarza idealne warunki dla karpi, które w tym jeziorze przekraczają nawet 30kg. IBCC mimo, że jest olbrzymią imprezą to organizacja stoi na najwyższym, światowym poziomie! Eliminacje do tak wielkich zawodów nie mogą się odbyć, gdzie indziej niż na legendarnym Wygoninie!

 

ORGANIZACJA

Organizatorem zawodów jest Łowisko Wygonin oraz Easyfishing.pl Mają oni prawo do zmiany regulaminu oraz zasad rozgrywanych zawodów. Biorący udział w zawodach są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, pod rygorem usunięcia z zawodów bez zwrotu opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach organizator nie zwraca opłaty wpisowej. Teamy startujące w zawodach wyrażają dobrowolną zgodę na ich filmowanie oraz fotografowanie jak i publikację wizerunków do publicznej wiadomości. Zawody odbędą się w przypadku, gdy na liście startowej będzie minimum 20 drużyn. Maksymalnie w zawodach może wystartować 30 drużyn. 

Data rozpoczęcia: 8.09.2019r.
Data zakończenia: 14.09.2019r

 

Rejestracja:

Rejestracja zawodników, odbywa się w niedzielę, 8.09.2019r. od godziny 8:30 i trwa do godziny 10:00 tego samego dnia. Rejestracja jest obowiązkowa, odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości. Miejsce rejestracji - Parking Łowiska Wygonin / Miejsce przepraw.

Losowanie: 

Losowanie stanowisk odbedzie się w niedzielę, 8.09.2019r. około godziny 10:30

 

TERMINARZ

Niedziela- 8.09.2019r. 

godz. 8:30-10:00 Rejestracja uczestników

godz.10:30 Rozpoczęcie losowania

godz 11;00 Zdjęcie pamiątkowe - rozjazd na stanowiska.

godz.13:00 - Rozpoczęcie sondowania

godz.15:00 - Rozpoczęcie łowienia

 

Poniedziałek-Piątek - 9-13.05.2019r.

godz: 10:00-14;00 -  Obchód sędziowski

 

Sobota - 14.09.2019r.

godz. 10:00 - Zakończenie łowienia

godz. 12.00 /13.00 - Rozdanie nagród - Zakończenie zawodów.

 

NAGRODY:

Nagrody przyznane będą za I,II,III miejsce, oraz za największą rybę. Sumaryczna pula nagród to ponad 20.000zł (kwota jest zależna od ilości startujących drużyn)
 

I miejsce  - drużyna z sumaryczną wagą trzech największych ryb - otrzymuje wejściówkę na IBCC 2020 dla 3 osób zgodnie z regulaminem IBCC.

II miejsce- drużyna z sumaryczną wagą trzech największych ryb - tygodniowa zasiadka nad Zalaszentmihály na Węgrzech

III miejsce- drużyna z sumaryczną wagą trzech największych ryb - Nagrody rzeczowe od sponsorów

Big Fish- nagrody rzeczowe od sponsorów

 

CENNIK:


1000zł / para
200zł / dodatkowy zawodnik (Team Runner)
 

Wpłaty:

Tytuł: Nazwiska zawodników lub nazwa teamu, Eliminacje IBCC 2020
Dane:
MDM NT Sp. z o.o.
ul Bestwińska 143
43-346 Bielsko Biała


PLN19 1090 1782 0000 0001 0875 6196

EURO: PL20 1090 1782 0000 0001 0875 6954
SWIFT: WBKPPLPP

 

Terminy wpłat:
1) 50%- 7 dni od potwierdzenia zgłoszenia drużyny (500/600zł)
2) 50%- najpóźniej 2 miesiące przed rozpoczęciem zawodów (500/600zł)

-Jeżeli drużyna zapisze się 30-60dni do rozpoczęcia zawodów musi wpłacić całość w ciągu 14 dni od potwierdzenia zgłoszenia drużyny.
-Jeżeli drużyna zapisze się 3-29dni do rozpoczęcia zawodów musi wpłacić całość w ciągu 3  dni roboczych od potwierdzenia zgłoszenia drużyny.
-Niespełnienie, któryś z w/w warunków skutkuje usunięciem drużyny z listy startowej.

 

ZAPISY:

Aby zapisać drużynę na zawody należy wysłać maila na adres: zawody@easyfishing.pl

Tutuł: Eliminacje IBCC 2020,  nazwiska dwóch zawodników

W treści:

1) Nazwa Teamu (jeśli jest)
2) Imiona i Nazwiska zawodników + ewentualnego team runnera
3) Numer telefonu kapitana drużyny

 

 

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW

 

 1. Organizatorem imprezy jest sklep karpiowy carpadventure.eu, portal Easyfishing.pl, system rezerwacyjny rezerwujlowisko.pl, oraz Łowisko Wygonin, którzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie przed jak i w trakcie zawodów.

 2. Zawody odbywają się na żywej rybie zgodnie z zasadą "Catch and Relase", czyli "Złów i Wypuść". O wygranej decyduje suma wagi trzech złowionych ryb.

 3. Każda drużyna, która bierze udział w zawodach powinna składać się z co najmniej  dwóch osób, dopuszcza się start drużyny jednoosobowej w przypadku, gdy wniesie pełną opłatę startową, która wynosi 1000zł za parę.

 4. Drużyna może korzystać z pomocy jednego dodatkowego zawodnika (Team Runnera), którego obecność należy zgłosić przed rozpoczęciem zawodów i opłacić jego uczestnictwo. Trzeci zawodnik może uczestniczyć w takich czynnościach jak: rozbijanie obozowiska, szykowanie sprzętu, zanęt, sondowaniu, nęceniu, holowaniu, podbieraniu i wypinaniu ryb oraz przygotowaniu ich do ważenia, sesji fotograficznych i filmowania - Jest pełnoprawnym członkiem drużyny.

 5. Każda drużyna łowi na cztery wędki.

 6. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać minimum jeden z zawodników. Jeżeli zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.

 7. Holowanie ryb może odbywać się jedynie przez zawodników biorących udział w zawodach i może odbywać się z brzegu i ze środka pływającego. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów mają oni prawo złożyć protest (ale nie muszą). W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie uznana.

 8. Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb dozwolone jest z brzegu i ze środka pływającego. Oznaczyć stanowisko można maksymalnie trzema markerami na drużynę. Dopuszcza się używanie łódek zdalnie sterowanych w czasie trwania zawodów.

 9. KAŻDA Drużyna korzystająca ze środków pływających musi być wyposażona w kamizelkę ratunkową - obowiązuje bezwzględny nakaz pod karą wykluczenia z zawodów, jej używania podczas pływania środkiem pływającym po akwenie.

 10. Organizator zawodów zapewnia łodzie do przeprawy na stanowiska wyposażone w silniki spalinowe i elektryczne.

 11. Zabrania się używania żywych przynęt w jakiejkolwiek postaci.

 12. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki jako linki głównej.

 13. Zawodnicy mogą łowić tylko metodą włosową, zabrania się stosowania innych metod połowu.

 14. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem – może tego dokonać tylko członek ekipy łowiącej na danym stanowisku.

 15. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym. W jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba. Każdy karp oraz  amur powinien zostać złoszony do sędziego poprzez wiadomość SMS. Numer do sędziego zostanie podany podczas losowania stanowisk.

 16. Klasyfikowane są ryby: karp i amur o wadzę minimum 5kg.

 17. Drużyna zobowiązana jest do posiadania obowiązkowo 4 worków karpiowych i maty karpiowej (wanna/pompowana) lub kołyski.

 18. Złowioną rybę należy zgłosić sędziom, którzy ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie startowej. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody.

 19. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów, muszą być wyholowane w trakcie 15min po sygnale, aby zostały uznane i zaliczone do klasyfikacji.

 20. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem odkażenia rany.

 21. Zabrania się podczas trwania zawodów poruszania samochodem. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziów.

 22. Na łowisku jest całkowity zakaz rozpalania ognisk oraz obowiązuje strefa ciszy. Głośne zachowanie i przeszkadzanie innym zawodnikom oraz przywłaszczanie jakichkolwiek rzeczy będzie skutkowała wykluczeniem z zawodów i dożywotnim zakazem wstępu na łowisko.

 23. Organizatorzy proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach. Pozostawienie śmieci na stanowisku będzie skutkować zakazem wstępu na wszystkie zawody odbywające się na Łowisku Karpiowym Wygonin. 

 24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.

 25. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Organizatora.

 26. Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów na odprawie startowej.

 27. Zasady klasyfikacji związanej z ustaleniem punktowanych miejsc w zawodach zostaną przedstawione w dniu rozpoczęcia zawodów na odprawie startowej.

 28. Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna.

 29. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zdjęć z zawodów przez Organizatora oraz Patronów Medialnych i Sponsorów.

 30. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania kontroli bagażu i samochodów zawodników w stosunku co do których istnieje uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu zawodów. Zawodnicy ci muszą umożliwić wykonanie tej czynności. W razie potwierdzenia tych przypuszczeń dana ekipa zostaje niezwłocznie zdyskwalifikowana i wydalona z zawodów bez zwrotu poniesionych kosztów.

 31. Podczas zawodów przepisy Łowiska Wygonin są w pełni obowiązujące, z wyjatkiem zmian wynikająych z powyższego regulaminu.

Script logo